Ferences Világi Rend

A Ferences Világi Rend pozsonyi magyar csoportja az Árpád-házi Szent Erzsébet nevet viseli. Tagjai a ferences család keretében egy kisebb testvéri közösség tagjaiként igyekszenek Assisi Szent Ferenc szellemében megélni katolikus hitüket. A tagok fogadalommal kötelezték el magukat a regulájuk szerinti életmódra. A Ferences Világi Rend tagjává válhat minden elszántan érdeklődő, 18 és 90 év közötti hívő, állapottól függetlenül. Jelenleg 18 tagja van a helyi testvéri közösségnek, akik közül néhányan idős koruk és betegségük miatt nem tudnak részt venni a rendszeres találkozókon.
A fogadalmas tagok minden hónap második szombatján a reggel 8 órakor kezdődő szentmisén közösen vesznek részt, majd a refektóriumban tartják a délelőtt folyamán találkozójukat a szentmisét követően.
Érdeklődni Kulcsár Évánál lehet.

Édesanyák imái

Az Édesanyák imái elnevezésű kezdeményezés helyi tagjai a Szent Mónika imacsoportot alkotják. A közös ima célja az édesanyák gyermekeik életének imával való kísérése, egymás buzdítása és felemelése, az imádkozás férjeikért és családjaikért. Találkozóikon helyet kap a Szentírás-olvasás és az elmélkedés. Jelenleg 7 édesanya találkozik rendszeresen közös imára, s további kisgyermekes édesanyák csatlakozását várják.
Az imacsoport tagjai családoknál találkoznak, keddenként 17 órakor.
Érdeklődni Bartal Katalinnál és Tirinda Katalinnál lehet.

Rózsafüzér Társulatok

A Rózsafüzér Társulatok tagjai elkötelezetten végzik a szentolvasó napi imádkozását. Vannak fogadalmas tagok, akik a domonkos rend szellemében vállalták ezt az elköteleződést. Az egyik csoport tagjai rendszeresen találkoznak minden hónap első vasárnapján csoportvezetőjük lakásában. A szentmisék előtt vezetett rózsafüzér-ájtatosságba mindenki bekapcsolódhat templomunkban. Új társulatok akkor hozhatók létre, ha megfelelő számú érdeklődő vállalja a hosszú távú szentolvasó-tized napi imádkozását.
Érdeklődni Trčka Erzsébetnél, Varga Máriánál és Peller Magdolnánál lehet.

Cönákulum papi hivatásokért

Papjainkért és papi hivatásokért imádkozni mindig időszerű feladatunk. Kérnünk kell az Aratás Urát új papi hivatásokért, hogy küldjön korunkban is sok fiatalt aratásába. Mivel városunkban papi szeminárium működik, fontos, hogy imákkal támogassuk a kispapok hivatásának fejlődését. A Pozsonyban tanuló magyar anyanyelvű kispapok vasárnaponként rendszeresen részt vesznek a délelőtti szentmisén templomunkban.
A közös imára a papokért és papi hivatásokért minden hónap harmadik szerdáján kerül sor az esti szentmise előtt. Minden jószándékú érdeklődő bekapcsolódhat ebbe az imába.
Érdeklődni Trčka Erzsébetnél lehet.

Jézus Szíve Családok

A Jézus Szíve Családok célja, hogy azon emberek közössége által, akik e Családhoz csatlakoztak, rendszeres imádság szálljon fel az Istenhez. Egy Család 14 tagból áll, akik egy évben háromszor elimádkoznak egy meghatározott imát, 9 egymás utáni napon. A pozsonyi magyar közösségen belül három Jézus Szíve Család végzi meghatározott imáit, tehát ez az imacsoport jelenleg 42 tagot számlál. Új Család 14 tag elhatározása és elköteleződése esetén alapítható.
A Jézus Szíve Családok tagjai együtt vesznek részt az általában értük felajánlott esti szentmisén minden hónap első csütörtökjén.
Érdeklődni Trčka Erzsébetnél, Esztergályos Piroskánál és Hrasna Györgyinél lehet.

Regina Pacis Közösség

A Regina Pacis Közösség a különböző hivatások tiszteletben tartásával törekszik az evangélium megélésére, különösen az egyszerűségben, az alázatban és a kereszt szeretetében. Így a családosok, szerzetesek, laikusok – mindenki saját életállapotának megfelelően – megosztják egymással az imádság, a szolgálat és felüdülés óráit. A közösség az Atya iránti bizalomteljes ráhagyatkozás légkörében él. A közösség szíve Jézus, akiben az egység és kiengesztelődés állandó forrása található. A Krisztus-követés mintaképe pedig Mária, akinek anyai oltalmában bízva élnek. Meghatározó jellemző: az ima, az elfogadó szeretet, a szegények szolgálata és az evangelizáció.

Bővebben: Regina Pacis Közösség

MÉCS családközösség

A MÉCS családközösség szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoport. Célja, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve egyre hitelesebben éljék meg krisztusi hivatásukat a világban. A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbeszélgetések felépítéséből adódó betűszó: M – megfigyelés (személyes tapasztalatok, élmények), É – értékelés (a felvetődő problémák értékelése), CS – cselekvés (elhatározások megfogalmazása).
Érdeklődni Kenderessy Erikánál és Kanyicska Sima Évánál lehet.
További info IDE kattintva olvasható.

Fiatal dolgozók találkozói

A Pozsonyban dolgozó fiatal felnőttek keddenként találkoznak. Ez a csoport POFIKK néven is ismert, ami a POzsonyban élő FIatalok Keresztény Közösségének rövidítéséből ered. Összejöveteleikre a redemptoristák rendházában kerül sor minden kedden 18 és 21 óra között. A találkozó első részében a rendház kápolnájában imádkoznak, majd megbeszélés alapján változatos program következik, ami lehet Szentírás-olvasás, beszélgetés, filmnézés, vendégelőadókkal való találkozás. Időnként közös túrázást, színházlátogatást, kerékpározást és egyéb programokat is szerveznek. A csoporthoz a már dolgozó, 25 éven felüli fiatalok csatlakozhatnak.
Érdeklődni Demjanics Máriánál és Urbán Péternél lehet.