:

(Így) Szenteljük meg otthonainkat Vízkereszt ünnepén s az azt követő napokban

A jelenleg érvényes szlovákiai korlátozások közepette – az előző évek szokásától eltérően – valószínűleg túlnyomó többségben nem tudnak lelkiatyát fogadni otthonukban az ilyenkor, Vízkereszt ünnepén és az azt követő napokban szokásos házszentelés alkalmából, ezért néhány olyan ötletet kínálunk, amivel az idei helyzet lehetőségeit kihasználva minden család, minden személy saját otthona, háza vagy lakása megszentelésért tehet konkrét dolgokat. Íme, néhány ötlet (nem csak) ezekre a napokra, persze számos további lehetőséget is alkalmazhatnak az itt ajánlottakon kívül is.

Imával megszentelt otthon

Lehetőség szerint az egész család együtt imádkozva, e közös imával szentelje meg otthonát: a Szent Család tagjait kérve, a lakást az otthon lévő szenteltvízzel meghintve, szentelt gyertyát gyújtva, családi imasarkot kialakítva, saját szavakkal elmondott fohászokkal vagy a rózsafüzér / litánia közös imádkozásával, együtt bekapcsolódva a szentmiseközvetítésbe, Isten áldását kérve…

Együtt töltött minőségi idővel megszentelt otthon

Nem csak egy fedél alatt élve, de egy igazi közösséget alkotva is megszentelhetik otthonaikat: egymásra odafigyelve, őszintén beszélgetve, a másikat meghallgatva, együtt szórakozva pl. egy (hittanos) társasjáték mellett, együtt hallgatva egy családtag által felolvasott történetet, közösen családfát készítve, régi családi történeteket felelevenítve vagy fényképeket visszanézve…

Isten Igéjével megszentelt otthon

A Szentírásból választott igerészek által is megszentelhető minden otthon: rendszeresen felolvasva egy szentírási szakaszt, a gyerekekkel a képes biblia segítségével megismertetve az ó- és újszövetségi történeteket és azok értelmét, családi bibliaversenyt szervezve, vagy online más családokkal közösen megszervezve egy ilyen bibliaismereti vetélkedőt, a házban vagy lakásban kinyomtatott vagy papírlapra kiírt szentírási gondolatokat kiragasztva s azokra pillantva mindig elolvasva azokat rájövünk, milyen gazdagságot rejt az isteni üzenet, mely hozzánk is szól, minket is megszentel…

Jótettek által megszentelt otthon

Korosztályra való tekintet nélkül ki-ki a maga módján jócselekedetei által is hozzájárulhat otthona megszenteléséhez: megszervezve, melyik családtag kinek fog valamivel kedveskedni, melyik családtagnak készít valamilyen meglepetést, esetleg a család közösen felvállal valamilyen konkrét jótett-tervet, aminek megvalósításán együtt és közös kreativitással fáradoznak – a gyermekeket is mások segítésére nevelve ezzel – egy nélkülöző, egy szomorú, egy nehéz helyzetben lévő személy, család, kisközösség számára…

Kiengesztelődéssel megszentelt otthon

A bocsánatkérés vagy annak elfogadása is hozzájárulhat a megszentelődéshez: az egyes családtagok között, esetleg szükség szerint családon kívül, és természetesen rendszeresen bocsánatot kérve az Úrtól is a lelkiismeretvizsgálatok alkalmával (s majd ha lehetőség lesz rá, a szentgyónás szentségében is), ami mellett Isten jótéteményeiért, a jóra kínálkozó újabb és újabb alkalmakért sem szabad elfelejteni folytonosan szívből hálát adni…

Imádkozzanak azért vagy azokért a lelkiatyákért is, akik az elmúlt években házukat / lakásukat megszentelték, akik velük sekrestyésként, ministránsként szintén jelen voltak otthonukban. Gondoljanak szeretettel és imában saját templomi közösségükre. Ha valakiről tudják, hogy magányos, szomorú, jól esne neki egy telefonhívás, törődő odafigyeléssel tegyék szebbé napjukat. Urunk megjelenésének ünnepe alkalmából segítsünk az Úr megjelentetésében minél több szívben: az Ő szeretetével közeledve másokhoz, akár a telefonhívás keretén belül is legalább röviden közösen imádkozva embertársainkkal, üzenetként egy-egy szentírási részlettel bátorítva másokat megszentelünk, megszentelődünk, a Szent Isten jóságának eszközei lehetünk.

Szeretetünk aranyával, imádságunk tömjénjével, áldozataink mirhájával hódoljunk az Úr előtt. Ne hagyjuk magunkat a Csillag által mutatott igaz útról letéríteni: a Szent, ha őszinte kapcsolatban maradunk Vele, vezetni fog, áldásával kísér, ajándékozni enged – mindannyiunkat!

Sok kegyelmet kívánva,

Tamás atya

* * *

Magyar szentmise Urunk megjelenésének főünnepén - IDE kattintva hallgatható vissza

* * *

IMÁK:

Istennek áldása áradjon bőségesen erre a házra és a benne lakókra!
Lakozzék itt mindig a Szentlélek kegyelme.
Jézus legszentebb neve, melyben üdvösségünk van,
árasszon üdvöt és áldást erre a házra és a benne lakókra.

A boldogságos mindenkoron szűz Istenanya, Mária,
anyai gondosságával őrizzen és oltalmazzon meg mindenkit e házban
minden testi és lelki rossztól.

A dicsőséges Szent József égi közbenjárása
esdje ki e ház minden lakójára a kegyelmet,
hogy küzdelmükkel és szenvedésükkel bőséges érdemet szerezzenek.

E ház lakóinak szent Őrangyalai védjenek meg minden itt lakót az ellenség üldözésétől,
és vezessék őket egykor biztosan az égi hazába.

A Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
áldása áradjon ránk és maradjon velünk mindenkor! Ámen.

(Forrás: biaioltaregylet.hu)

*

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk és szószólónk, engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak! Ámen.

*

Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Ámen.

*

Uram, áldd meg közösségünket, minden tagját, minden családját, a kicsiket és a nagyokat, a fiatalokat és az időseket, az egészségeseket és a betegeket, a gondokkal küzdőket! Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat! Adj újabb jó családokat, támassz új papi hivatásokat! Elhunyt hozzátartozóinknak és közösségünk minden megholtjának pedig adj örök boldogságot a mennyben! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosaink, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

*

Közösségi ima-videó a még tartó karácsonyi időben - kattintson IDE