EDIT STEIN- Keresztről nevezett SZENT TERÉZIA BENEDICTA vértanú

Augusztus 9.

Mons. Koller Gyula atya rovata

Edit 1891-ben ortodox zsidó családban született, az akkor Németországhoz tartozó Wrocławban. Hívő zsidó család hetedik gyermeke volt. A tehetséges kislányt jámbor, özvegy édesanyja nevelte. Serdülő éveiben elfordult ősei hitétől és 1904-ben ateista lett. A Göttingeni egyetemen Edmund Husserl tanítványa majd asszisztense lett. Majd elkísérte a Freiburgi egyetemre, ahol aztán 1916-ban doktorátust szerzett.

 Husserl professzor asszisztenseként munkaközösségben együtt dolgozott Conrad-Martius professzorral. Tanulmányi ismertségük vele és feleségével, idővel hűséges barátsággá fejlődött. Gyakran volt vendége ennek a keresztény házaspárnak. Egy ilyen látogatás alkalmával Conrad-Martiusné a könyvszekrényhez vezette barátnőjét, hogy válasszon kedve szerint. Edith maga beszéli el: „Találomra kihúztam egy vastag könyvet: Avilai Szent Teréz önéletrajzát. Elkezdtem olvasni, s úgy megragadott, hogy le sem tudtam tenni, míg a végére nem értem. Amikor befejeztem, azt mondtam magamban: Ez az igazság!”

Bővebben: EDIT STEIN- Keresztről nevezett SZENT TERÉZIA BENEDICTA vértanú

SZENT DOMONKOS áldozópap

Augusztus 8.

Mons. Koller Gyula atya rovata

Domonkos Caleruega városában született 1170 körül. Szülei egész kicsi korában a közelben működő főesperes nagybácsihoz küldték, hogy nála kapja meg az alapvető iskolázást. Emellett megtanulta a templomi szolgálatot is. 1190-ben a palenciai székesegyház iskolájába került, ahol nemcsak kitűnő teológiai kiképzést kapott, hanem világi tudományos ismereteket is. Sőt nagy haladást tett, a felebarát iránti szeretetben is elmélyült. Társai és tanárai is megcsodálták jótékonyságát. Még könyveit is eladta, hogy árából segítsen a szűkölködőkön.

Tanulmányai befejeztével 1198-ban meghívták Osma városába a székesegyház szolgálatára, és felvették szerzetesi fegyelemben élő kanonokok sorába. Itt szentelte pappá Martin Bazán püspök. Diego, aki Domonkos atyai jóbarátja volt, 1202-ben püspök lett Osmában, és rábízta az egyházmegye egyházi ügyeinek intézését. Munkája nyomán kialakult benne a szereteből fakadó tudat, hogy a nép hitén, és elhagyatottságán csak úgy lehet segíteni, ha utánuk-közéjük megyünk.

Bővebben: SZENT DOMONKOS áldozópap

THIENEI SZENT KAJETÁN áldozópap

Augusztus 7.

Mons. Koller Gyula atya rovata

Kajetán 1480 októberében született a Velencei Köztársaság területén fekvő Vicenzában. Atyja, Thienei Gáspár gróf, aki jogász és katona volt, s korán meghalt. Édesanyja, Portói Mária grófnő nevelte két fiát. Kajetán gyakran felkereste a Santa Corona nevű domonkos templomot, amelyben a családnak külön kápolnája volt. Innen ered Kajetán szoros kapcsolata a domonkosokkal, s ezért választotta gyóntatójául Carioni cremonai domonkost, aki a megújuló itáliai egyház egyik vezéralakja volt.

Kajetán ifjúkoráról annyit tudunk, hogy a páduai egyetemen tanult, és mindkét jog doktora lett. Néhány év múlva Rómában találjuk, ahol a pápai kancellárián iratok szerkesztésével foglalkozott. Ezek az évek jelentették a római reneszánsz virágkorát. A jámborság és a vallásosság területén azonban már közel sem volt rózsás a helyzet. Az emberek arról beszéltek, hogy az Egyházban ‒ a főben és tagokban egyaránt ‒ megújulásra van szükség. Össze is gyűlt az V. lateráni zsinat, de határozatai csak holt betűk maradtak. E városról Kajetán azt mondta: „Egykor szent város volt, most pedig maga a Babilon”.

Bővebben: THIENEI SZENT KAJETÁN áldozópap

VIANNEY SZENT JÁNOS áldozópap

Augusztus 4.

Mons. Koller Gyula atya rovata

Jean-Baptist Marie Lyon mellett Dardilly helységben született, 1786. május 8-án. Gyermekkora a nagy francia forradalom korszakába esett. Tizenegy éves volt, amikor otthon, a szobájukban ,,a nagy óra alatt” először járult szentgyónáshoz egy bujdosásra kényszerített papnál. Utána éjnek idején járt hittanórákra, ahol titokban apácák tanították. Első szentáldozáshoz egy homályos pajtában járult. Az elemi iskola óráin csak néha vehetett részt, mert apjának szüksége volt az ő munkaerejére. Ezért alig tudott írni-olvasni, amit tanult, azt is hamar elfelejtette.

Balley abbé, egy nagyon művelt pap, maga mellé vette és felkészítette a papságra. De a szentelés több akadályba is ütközött. Ám hála a lyoni érseki helynök, aki Balley abbé barátja volt, szentelésre bocsátotta ezzel az indoklással: ,,Jámbor lélek, ismeri a rózsafüzért, és tiszteli a Szűzanyát. A többit a kegyelem és a szíve majd elvégzi.”

Bővebben: VIANNEY SZENT JÁNOS áldozópap

LIGOURI SZENT ALFONZ püspök

Augusztus 1.

Mons . Koller Gyula atya rovata

Ligouri Alfonz Mária régi nápolyi családból származott, 1696. szeptember 27-én született Nápoly mellett. Nyolc testvér között ő volt a legidősebb. Atyja kívánságára jogot tanult. Még nem volt tizenhét éves, amikor tanulmányait kiváló eredménnyel bevégezve a polgári és egyházi jog doktora lett. Majd ügyvédként egymás után nyerte meg a rábízott pereket.

Huszonhét évesen elvállalt egy milliós értékre menő pert, és elvesztette. Ettől megrendülve elhagyta a jogászi pályát, és elhatározta, hogy pap lesz. Teológiai tanulmányai végeztével Nápolyban egy világi papokból álló misszió tagjaként kezdett el modern módon lelkipásztorkodni. Megszervezte a szegények és betegek gondozását. Prédikációiban nagyon világos, komoly, egyszerű és tárgyilagos tanításával vonzotta maga köré a férfiakat.

Bővebben: LIGOURI SZENT ALFONZ püspök

2. oldal / 2