:

Nemcsak a világhálón, de a közösségi hálón is

Keress bennünket

BOLDOG HRABANUS MAURUS bencés apát

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Február 4.

Mons. Koller Gyula atya rovata

Hrabanus 780 körül született Mainzban. Tíz éves volt, amikor beadták a fuldai bencés kolostorba. Baugulf apát vezetése alatt nőtt fel és megkapta a szerzetesi ruhát. Korán otthonos lett a bencések regulája szerinti kolostori életben. Diakónussá szentelése 801-ben történt. Ez után apátja Toursba küldte, hogy tanulmányait a tudós Alkuinnál fejezze be, aki maradandó hatást gyakorolt rá. Közöttük csakhamar nagyon szívélyes barátság alakult ki. Alkuin adta neki a Maurus melléknevet, aki Szent Benedek kedvelt tanítványa volt.

Nem sokkal később Hrabanust visszahívták Fuldába, hogy a kolostori iskolát vezesse. Ekkor (804-ben) kezdődik életműve, amelyet Németország tanítómestereként végzett szemlélődő tudományossággal a következő két évtizedben.

Egy szentföldi utazás után 814-ben pappá szentelték. 822-ben a fuldai híres kolostor vezetője lett. Apátként Hrabanus arra törekedett, hogy a liturgiát tökéletesítse, a tiszta tanítást megőrizze és belemerüljön a Szentírás tanulmányozásába. Az ő idejében fejeződött be a kolostor újjáépítése. A Fuldához tartozó helyeken pedig harminc templomot és kápolnát építtetett.

Apátságának húsz évét drámai politikai események jellemzik. Ő tudós alkat volt, nem vett részt a politikai sürgés-forgásban, de következményeit viselnie kellett. Amikor Jámbor Lajos császár fiai 833-ban felkeltek apjuk ellen, az ellentétnek emberi-erkölcsi oldalát vette figyelembe és ezért Lajos érdekében beavatkozott egy „A fiak tisztelete apjuk iránt” c. írásával. 840-ben, a császár halála után a fiúk közt kitört háború idején a legidősebb fiú, Lothár mellé állt, aki az egész birodalmat magának igényelte. A birodalmat kettéosztó 843. évi verduni szerződés után a Lothár udvarában tartózkodó Hrabanus apát nem tért vissza Fuldába, lemondott a kolostor vezetéséről. Visszavonult a Fulda közelében fekvő Petersbergre (Péter-hegyre) és megkezdődött irodalmi tevékenységének ideje. Ennek következtében Hrabanus Maurus a keleti frank birodalom szellemi tekintélye lett. Elnyerte a birodalom legnagyobb egyházi méltóságát, Mainz érsekévé nevezték ki. Mint Szent Bonifác ötödik utódját, 847. június 24-én szentelték fel. Három zsinatot is tartott, a 850. évi éhínség idején pedig segítőkész magatartásával hagyott hátra jó emléket.

A 8-9. században, tehát Hrabanus idejében, az ő munkálkodása eredményeként is megvalósult kultúránk döntő összetevőinek, az ókori, az ókeresztény és a germán szellemi örökség szintézise. Ezért joggal tisztelik a Preceptor Germaniae, azaz „Németország tanítómestere” névvel.

856 elején Hrabanus megbetegedett, majd február 4-én meghalt. A Szent Albán-kolostorban temették el. 1515-ben testi maradványait Halléba szállították át.

*

Hrabanus jellemző emberi vonásaként csendes egyszerűsége tűnik fel. Egy olyan korban, amelyben a püspökök és egyházi vezetők államelméleti vitákba avatkoztak bele és állást foglaltak, Hrabanus Jámbor Lajos császár és fiai közti küzdelemben, a fiaknak apjuk iránti bibliai engedelmesség-parancsához nyúlt vissza és csendre, megbékélésre intett mindenkit. Ő maga is a kolostori magányban teljesíti átfogó irodalmi munkálkodását. Munkájával kapcsolatban írta: „Üdvösebbnek tűnik számomra az alázatosság megőrzése és az atyák tanításának követése, mint hogy önteltséggel fűzzem hozzá saját magyarázataimat“. Érsekként is alázatos főpap, aki észreveszi a szegényt és rászorulót. Főleg a 850. évi éhínség idején tanúsított segítőkész magatartásával tűnt ki. - Tanuljunk tőle emléket hagyni magunk után egyszerű és másokat megbecsülő magatartásunkkal.

Hrabanus jogosan nyerte el a „Németország tanítómestere“ címet, mert tevékenységével a korai keresztény idők gondolatkincsének nagy közvetítője lett. Úgy fogta fel irodalmi munkásságát, mint a Krisztus iránti szolgálattételnek az ő számára rendelt különleges formáját. Prédikációkat és kézikönyveket szerkesztett a jövendő papság oktatására. A fuldai Petersbergre történt visszavonulása idején írta meg huszonkét könyvből álló hatalmas művét, kora enciklopédikus ismeretanyagának áttekintését. Mint költő is kiváló volt, neki tulajdonítják a Veni Creator Spiritus pünkösdi himnuszt.

- Boldogunk áldozatos és magát nem kímélő munkálkodása arra ösztönzi a gondolkodó embert, hogy tanulja meg képességeit jól gyümölcsöztetni!

*

„Számomra az a legfontosabb, hogy életem minden idejében Istent kövessem, és belé vessem reményemet.“ (Boldog Hrabanus jelszava)